Image

Radomsko

16.69SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_1SP_0.SP_4SP_1SP_WEATHER_C / SP_1SP_9.SP_7SP_7SP_WEATHER_C
SP_7.SP_6SP_4SP_WEATHER_C / SP_1SP_1.SP_7SP_1SP_WEATHER_C
SP_4.SP_9SP_1SP_WEATHER_C / SP_9.SP_4SP_7SP_WEATHER_C
SP_2.SP_9SP_4SP_WEATHER_C / SP_6.SP_6SP_WEATHER_C

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w naszej szkole

Każdy człowiek ma problemy, przeżywa różnorodne trudności- są one po prostu częścią życia. Każdy też radzi sobie doskonale z ich znakomitą większością. Zdarza się jednak taki moment, kiedy czujemy się bezradni, nie wiemy co zrobić. Człowiek jest istotą społeczną i właśnie dlatego wcale nie musi radzić sobie z wszystkimi problemami w pojedynkę. Czasami dużo lepszym pomysłem jest poszukanie pomocy.

A czy Ty wiesz, do kogo możesz udać się po pomoc w naszej szkole?

Do Twojej dyspozycji są odpowiednio przygotowani, gotowi do niesienia pomocy

  • psycholog Ewa Hanulak
  • pedagog Mariola Jędrych
  • pedagog specjalny Karolina Wolska

Kim są i czym się zajmują?

To osoby, których głównym celem jest pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują, uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Oferujemy pomoc w atmosferze życzliwości, zaufania, zrozumienia i akceptacji, w której cierpliwość i empatia są standardem.

Pamiętaj! Każdy problem jaki napotykamy na drodze naszego życia ma swoje rozwiązanie czasami jednak potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam w jego odnalezieniu..

Zadania psychologa i pedagoga w szkole

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

§ 23.1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

§ 23.2 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

§ 23.3 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

§ 23.4 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

§ 23.5 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

§ 23.6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 23.7 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

§ 23.8  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania pedagoga specjalnego

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

 

 

Godziny pracy

Ewa Hanulak

psycholog

Mariola Jędrych

pedagog

Karolina Wolska

pedagog specjalny 

PONIEDZIAŁEK - 800 – 1400  
WTOREK 900 – 1400 800 -  1100 1050-1320
ŚRODA 1230 – 1530 800 – 1300  
CZWARTEK 1000 – 1430 700 – 1030  
PIĄTEK - 700 – 1130 845- 1045
Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.