Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

Akty Prawne i Zarządzenia

Akty Prawne i Zarządzenia

Statut PSP 7

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 poniżej

Program Wychowawczo - Profilaktyczny  PSP7 na rok szkolny 2023/2024

Akty Prawne i Zarządzenia

 

 1. PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW [POBIERZ]

 2. PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI  [POBIERZ]

 3. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ  [POBIERZ]

 4. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI [POBIERZ]
 5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY  [POBIERZ]
 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA [POBIERZ]

 7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ ORAZ WAGARUJE [POBIERZ]

 8. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA [POBIERZ]

 9. PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW [POBIERZ]

 10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO [POBIERZ]

 11. PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW [POBIERZ]
 12. PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO [POBIERZ]
 13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ]POBIERZ]
 14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA [POBIERZ]
 15. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA W RAZIE KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJĄ I PROKURATURĄ [POBIERZ]
 16. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI W PRZYPADKACH KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJA NA TERENIE SZKOŁY [POBIERZ]
 17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA I CUDZEJ WŁASNOŚCI [POBIERZ]
 18. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ [POBIERZ]
 19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY [POBIERZ]
 20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB DOPALACZY [POBIERZ]
 21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK/DOPALACZE LUB PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA JĄ PRZY SOBIE [POBIERZ]
 22. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIELETNIEJ UCZENNICY W CIĄŻY [POBIERZ]
 23. PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO [POBIERZ]
 24. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ [POBIERZ]
 25. PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY [POBIERZ]
 26. PROCEDURA - PODRĘCZNIKI [POBIERZ]
 27. PROCEDYRY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO [POBIERZ]
 28. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY [POBIERZ]
 29. PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY (RODZICE PO UŻYCIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, DZIECKO ODMAWIA POWROTU DO DOMU, RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE ODBIERAJĄ DZIECKA PO ZAJĘCIACH)  [POBIERZ]
 30. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BÓJKI, ZNĘCANIA PSYCHICZNEGO, ZMUSZANIE DO OKREŚLONEGO ZACHOWANIA (NP. SZANTAŻ), UPORCZYWE NĘKANIE – STALKING (W TYM PRZY WYKORZYSTANIU INTERNETU, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB INNYCH MEDIÓW), PRZESTĘPCZOŚĆ INTERNETOWA (NP. OSZUSTWA, KRADZIEŻ, NISZCZENIE DANYCH) [POBIERZ]
 31. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GRÓŹB I ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH ( W TYM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH LUB ICH ZAPOWIEDZI) [POBIERZ]
 32. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZESTĘPCZOŚCI SEKSUALNEJ ( W TYM ZGWAŁCENIE, ZMUSZANIE DO INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH, UDOSTĘPNIANIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH), PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH WOBEC OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT, UTRWALANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY NAGIEJ [POBIERZ]
 33. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY RODZICE ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ, LUB GDY RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO [POBIERZ]
 34. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM EUROSIEROCTWA [POBIERZ]
 35. PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO [POBIERZ]
 36. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM [POBIERZ]
 37. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU [POBIERZ]
 38. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM W PRZYPADKU DZIECIĘCEJ ŻAŁOBY [POBIERZ]
 39. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY [POBIERZ]
 40. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PODCZAS WYCIECZKI [POBIERZ]
 41. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO [POBIERZ]
 42. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO SZKOŁY [POBIERZ]
 43. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODŁOŻENIA PODEJRZANEGO PAKUNKU [POBIERZ]
 44. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PEDOFILII W SZKOLE [POBIERZ]
 45. Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna [POBIERZ]
 46. Procedura bezpieczeństwa na terenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla oddziału przedszkolnego PSP nr 7 w Radomsku [POBIERZ]
 47. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty (E8) [POBIERZ]
 48. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [POBIERZ]
 49. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizacji konsultacji w szkole [POBIERZ]
 50. Regulamin wejść i wyjść [POBIERZ]
 51. Zarządzenie do Standardów Ochrony Małoletnich [POBIERZ]
 52. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PSP7 w Radomsku [POBIERZ]
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.