Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Każdy inny – wszyscy równi

Innowacja pedagogiczna - Każdy inny – wszyscy równi

Innowacja pedagogiczna: „Każdy inny – wszyscy równi”

Innowację realizują: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz  Bożena Biegarczyk, Jolanta  Suszczyk, Paulina Szalińska (nauczycielki współorganizujące proces kształcenia specjalnego),  Agnieszka Nowakowska (nauczycielka języka polskiego) i  Izabela Kawka (wychowawczyni świetlicy).

Innowacja realizowana jest od 11.09.2023r.-24.05.2024r. we wszystkich klasach 1-3, w klasie VB, VIB oraz w świetlicy.

Celem innowacji jest:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i szacunku,
  • wykształcenie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych,
  • formowanie u uczniów godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom,
  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.