PSP 7 RADOMSKO

Akty Prawne i Zarządzenia

Statut

        

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w roku szkolnym 2022/2023

     Statut PSP 7
    Statut Biblioteki PSP 7
   

Programy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  

Regulaminy

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
   REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI

 

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 9/2021/2022

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021/2022

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny dla klas 1-8
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

ZARZĄDZENIE NR 1/2021/2022

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7
 im. Romualda Traugutta w Radomsku procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem epidemii

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej dyżurów nauczycielskich
 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7
im. Romualda Traugutta w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie planowania rozkładu zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7

im. Romualda Traugutta  w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie organizowania wycieczek szkolnych w reżimie sanitarnym
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia tzw. nauczania hybrydowego w kl. 4 – 8 i powrotu do nauki stacjonarnej w kl. 4– 8 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne w klasach 1-3
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA PSP nr 7 w sprawie organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020/2021
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przedłużenia zdalnego nauczania dla klas 1-8 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny dla klas 1-8 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny dla klas 4-8 w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 7 w Radomsku

ZARZĄDZENIE NR 21/2019/2020 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Romualda Traugutta z dnia 18.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
 

Strategia przygotowania i zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii covid-19
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7
im. Romualda Traugutta w Radomsku
w roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury

1. PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
2. PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI
3. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
4. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI
5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY
6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA
7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ ORAZ WAGARUJE
8. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA
9. PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW
10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
11. PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW
12. PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
15. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA W RAZIE KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJĄ I PROKURATURĄ
16. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI W PRZYPADKACH KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJA NA TERENIE SZKOŁY
17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA I CUDZEJ WŁASNOŚCI
18. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ
19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY
20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB DOPALACZY
21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK/DOPALACZE LUB PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA JĄ PRZY SOBIE
22. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIELETNIEJ UCZENNICY W CIĄŻY
23. PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO
24. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
25. PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
26. PROCEDURA - PODRĘCZNIKI
27. PROCEDYRY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
28. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY

30. PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY (RODZICE PO UŻYCIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, DZIECKO ODMAWIA POWROTU  DO DOMU, RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE ODBIERAJĄ DZIECKA PO ZAJĘCIACH).

31. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BÓJKI, ZNĘCANIA PSYCHICZNEGO, ZMUSZANIE DO OKREŚLONEGO ZACHOWANIA  (NP. SZANTAŻ), UPORCZYWE NĘKANIE – STALKING (W TYM PRZY WYKORZYSTANIU INTERNETU, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB INNYCH MEDIÓW), PRZESTĘPCZOŚĆ INTERNETOWA (NP. OSZUSTWA, KRADZIEŻ, NISZCZENIE DANYCH)
32. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GRÓŹB I ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH ( W TYM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH LUB ICH ZAPOWIEDZI)
33. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZESTĘPCZOŚCI SEKSUALNEJ ( W TYM ZGWAŁCENIE, ZMUSZANIE DO INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH, UDOSTĘPNIANIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH), PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH WOBEC OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT, UTRWALANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY NAGIEJ
34. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY RODZICE ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ, LUB GDY RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO
35. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM  EUROSIEROCTWA
36. PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO
37. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
38. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  STWIERDZENIA  CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU.
39. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM W PRZYPADKU DZIECIĘCEJ ŻAŁOBY
40. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY
41. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PODCZAS WYCIECZKI
42. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
43. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
44. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODŁOŻENIA PODEJRZANEGO PAKUNKU
45. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PEDOFILII W SZKOLE
46. Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
47. Procedura bezpieczeństwa na terenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla oddziału przedszkolnego PSP nr 7 w Radomsku
48. Procedura bezpieczeństwa na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)
49. Procedura bezpieczeństwa na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
50. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizacji konsultacji w szkole
REGULAMIN WEJŚĆ I WYJŚĆ ZE SZKOŁY
   

 

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola