PSP 7 RADOMSKO

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w naszej szkole

Każdy człowiek ma problemy, przeżywa różnorodne trudności- są one po prostu częścią życia. Każdy też radzi sobie doskonale z ich znakomitą większością. Zdarza się jednak taki moment, kiedy czujemy się bezradni, nie wiemy co zrobić. Człowiek jest istotą społeczną i właśnie dlatego wcale nie musi radzić sobie z wszystkimi problemami w pojedynkę. Czasami dużo lepszym pomysłem jest poszukanie pomocy.

A czy Ty wiesz, do kogo możesz udać się po pomoc w naszej szkole?

Do Twojej dyspozycji są odpowiednio przygotowani, gotowi do niesienia pomocy

  • psycholog Ewa Hanulak
  • pedagog Mariola Jędrych

Kim są i czym się zajmują?

To osoby, których głównym celem jest pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują, uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Oferujemy pomoc w atmosferze życzliwości, zaufania, zrozumienia i akceptacji, w której cierpliwość i empatia są standardem.

Pamiętaj! Każdy problem jaki napotykamy na drodze naszego życia ma swoje rozwiązanie czasami jednak potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam w jego odnalezieniu..

Zadania psychologa i pedagoga w szkole

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

§ 23.1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

§ 23.2 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

§ 23.3 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

§ 23.4 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

§ 23.5 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

§ 23.6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 23.7 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

§ 23.8  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy Ewa Hanulak Mariola Jędrych
PONIEDZIAŁEK - 7.30  -  13.30
WTOREK - 7.30  -  13.30
ŚRODA   8.30  - 13.30 8.00  -  10.30
CZWARTEK 9.30  - 14.30 8.00  -  11.00
PIĄTEK 8.30  - 11.00 7.00  -  11.30

2021-11-24 20:04:15     Autor: mariola