PSP 7 RADOMSKO

Akty Prawne i Zarządzenia

Statut

Zasady oceniania zachowania w klasach IV-VIII PSP7 oraz oddziałach gimnazjalnych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
Statut PSP 7
Statut Biblioteki PSP 7

Programy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  

Regulaminy

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
   REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI

 

Procedury

1. PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
2. PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI
3. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
4. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI
5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY
6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA
7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ ORAZ WAGARUJE
8. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA
9. PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW
10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
11. PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW
12. PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
15. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA W RAZIE KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJĄ I PROKURATURĄ
16. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI W PRZYPADKACH KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z POLICJA NA TERENIE SZKOŁY
17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA I CUDZEJ WŁASNOŚCI
18. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ
19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY
20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB DOPALACZY
21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK/DOPALACZE LUB PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA JĄ PRZY SOBIE
22. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIELETNIEJ UCZENNICY W CIĄŻY
23. PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO
24. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
25. PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
26. PROCEDURA - PODRĘCZNIKI
27. PROCEDYRY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
28. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY
29. PROCEDURA DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

30. PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY (RODZICE PO UŻYCIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, DZIECKO ODMAWIA POWROTU  DO DOMU, RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE ODBIERAJĄ DZIECKA PO ZAJĘCIACH).

31. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BÓJKI, ZNĘCANIA PSYCHICZNEGO, ZMUSZANIE DO OKREŚLONEGO ZACHOWANIA  (NP. SZANTAŻ), UPORCZYWE NĘKANIE – STALKING (W TYM PRZY WYKORZYSTANIU INTERNETU, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB INNYCH MEDIÓW), PRZESTĘPCZOŚĆ INTERNETOWA (NP. OSZUSTWA, KRADZIEŻ, NISZCZENIE DANYCH)
32. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GRÓŹB I ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH ( W TYM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH LUB ICH ZAPOWIEDZI)
33. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZESTĘPCZOŚCI SEKSUALNEJ ( W TYM ZGWAŁCENIE, ZMUSZANIE DO INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH, UDOSTĘPNIANIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH), PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH WOBEC OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT, UTRWALANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY NAGIEJ
34. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY RODZICE ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ, LUB GDY RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO
35. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM  EUROSIEROCTWA
36. PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

 

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola